Begrippenlijst


A


Aanneemsom

Som waarvoor een bouwbedrijf de uitvoering van een werk aanneemt.

aannemingsovereenkomst
Overeenkomst waarbij de aannemer zich verbindt tegenover de aanbesteder om een werk uit te voeren tegen de aanneemsom volgens een plan en de voorwaarden die in een bestek zijn vastgelegd.

A-B-C-akte
Akte waarbij een onroerende zaak twee maal wordt verkocht, eerst van A aan B en dan van B aan C. De zaak wordt echter maar één maal geleverd, namelijk van A aan C.

aflossingsvrije hypotheek
Hypotheekvorm waarbij alleen rente wordt betaald en waar niet verplicht op wordt afgelost.

afm
Wat doet de AFM?

De AFM controleert ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. De AFM let op het gedrag van die financiële ondernemingen. Bijvoorbeeld of ze je goed behandelen.

Ondernemingen moeten je goed informeren over de financiële producten en diensten die ze je aanbieden. De AFM let er op dat iedereen zich houdt aan de wetten en regels die gelden voor financiële ondernemingen en consumenten. Bovendien geeft de AFM het ministerie van Financiën adviezen over nieuwe wetten en regels.

Welke doelen heeft de AFM?

De AFM heeft drie doelen:

1.     De AFM probeert de toegang tot de financiële markten zo goed mogelijk te maken. De AFM geeft daarom begrijpelijke informatie aan consumenten over financiële ondernemingen en producten.

2.     De AFM zorgt ervoor dat de financiële markten zo goed mogelijk kunnen functioneren.

3.     De AFM ervoor zorgt dat iedereen vertrouwen kan hebben in de financiële markten.

Consumenten, bedrijven en de overheid maken veel gebruik van producten die financiële ondernemingen aanbieden. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat die ondernemingen op een nette en eerlijke manier werken.

Telefoonnummer
Je kunt de afm  ook bellen. Het nummer van het Meldpunt Financiële Markten is 0900- 5400 540. Je kunt bellen op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Bellen kost 0,05 euro per minuut.

Postadres
Autoriteit Financiële Markten
t.a.v. afdeling Consumentenvoorlichting
Postbus 11723
1001 GS AMSTERDAM
 
afsluitprovisie
De kosten die een geldverstrekker in rekening brengt voor het afsluiten van een hypotheek. Meestal 1% van de leensom.

akte
Schriftelijk stuk waarin een feit of een handeling is vastgelegd en dat als bewijs kan dienen.

akte van eigendomsoverdracht
De notariële akte waarin de overdracht van het eigendom van de onroerende zaak naar een nieuwe eigenaar is geregeld.

annuïteitenhypotheek
Hypotheekvorm waarbij het maandbedrag gelijk blijft. De samenstelling van het bedrag verschilt: in het begin wordt veel rente en weinig aflossing betaald. Aan het eind is dat andersom. Het maandbedrag wijzigt alleen door een rentewijziging aan het einde van een rentevaste periode.

akte van splitsing

Een notariële akte die de kadastrale splitsing van een onroerende zaak in appartementsrechten regelt.

antispeculatiebeding
Bepaling die speculatieve handel in onroerende zaken moet voorkomen, als gemeentelijke bouwgrond wordt gekocht of in erfpacht wordt uitgegeven. Vaak wordt dan bepaald dat een eigenaar-bewoner bij verkoop van de woning binnen een bepaalde termijn eerst toestemming voor verkoop moet vragen aan de gemeente. Vaak moet dan een deel van de winst afgedragen worden aan de gemeente.

appartementsrecht
Aandeel in een gebouw en de daarbij behorende grond, dat is gesplitst in appartementen. Het appartementsrecht geeft recht op het exclusief gebruik van een deel van het gebouw en/of de grond, bijvoorbeeld een flatwoning, een parkeerplaats of een stuk tuin.

B


bankgarantie
Garantie van de geldverstrekker namens de koper dat de waarborgsom op afroep zal worden voldaan als de koper na het verlopen van de ontbindende voorwaarden afziet van de koop.

beleggershypotheek
Hypotheekvorm waarbij aan het einde van de looptijd wordt afgelost. Het opbouwen van een kapitaal voor de aflossing gebeurt via beleggingen in aandelenfondsen en/of obligaties. De opbrengst wordt bepaald door het behaalde rendement en de uiteindelijke koerswinst of het -verlies.

bestek
Een nauwkeurige beschrijving van een werk, samen met de te gebruiken materialen, de voorwaarden en de kwaliteitseisen en de bouwtekeningen. Op het bestek is de aannemingsovereenkomst gebaseerd. Het is ook nodig voor de controle van de kwaliteit van de bouw.

bestemmingsplan
Een door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin de bestemming van de grond is aangegeven. Het bestemmingsplan bevat ook doelen en voorschriften voor het gebruik van de grond en de opstallen.

bewijs van eigendom
Afschrift van de notariële transportakte die in het kadaster is ingeschreven en die door het kadaster gewaarmerkt is.

bijleenregeling
Vanaf 1 januari 2004 is de zogenaamde Bijleenregeling van kracht. Deze wettelijke regeling houdt in dat de aftrek van hypotheekrente na aankoop van een nieuwe woning wordt beperkt indien u overwaarde had in uw oude woning. Overwaarde is het verschil tussen de verkoopopbrengst van de oude woning en de op de oude woning rustende resterende hypotheekschuld in box 1. Het bedrag waarover hypotheekrenteaftrek mogelijk is, wordt in principe beperkt tot de investering in uw nieuwe eigen woning verminderd met de overwaarde in uw oude woning.

blokverwarming
Centrale verwarming van een aantal woningen, bijvoorbeeld in een flatgebouw, vanuit één ketelhuis.

boeterente
Als een geldnemer meer aflost op de hypotheek dan vooraf is afgesproken, kan de geldverstrekker over het afgeloste bedrag een boete in rekening brengen.

bouwbesluit
Besluit op grond van de Woningwet waarin de overheid minimumeisen en voorschriften voor de bouw en het gebruik vaststelt waaraan woningen moeten voldoen.

bouw- en woningtoezicht
Gemeentelijke dienst die zich bezighoudt met het toezicht op kwaliteit van bestaande woningen, de aanvragen voor vergunningen verwerkt en controleert of deze worden nageleefd.

bouwrente
Alle rente die de koper tijdens de bouw van een huis aan de aannemer of de geldverstrekker betaalt.

bouwrijp
Grond die na drainage en inklinking geschikt is om op te bouwen. Vaak zijn ook leidingen aangelegd (riool, gas, water, enzovoort).

bouwwerk
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal die direct of indirect met de grond verbonden is, dan wel direct of indirect steun vindt in de grond.

C

canon

Bedrag dat een huiseigenaar jaarlijks betaalt voor het gebruik van erfpachtgrond. De eigenaar van de grond is meestal de gemeente.

casco
De dragende constructie van een huis plus de buitenafwerking. Het huis is wind- en waterdicht, maar de binnenafwerking moet nog gebeuren.

cascobouw
Woningbouw waarbij de woning casco wordt opgeleverd. De toekomstige bewoners kunnen de woning dan naar eigen inzicht (laten) afbouwen.

combinatiehypotheek
Hypotheek waarin verschillende aflossingsvormen zijn ondergebracht, naar wens met verschillende looptijden, verschillende rentevast perioden en voor verschillende bedragen.

courtage
Het loon dat de makelaar ontvangt voor verrichte diensten. Het is een variabel percentage van de koopsom. Over het percentage is onderhandeling mogelijk.

D

dagrente

Rentepercentage dat geldt op het moment dat de hypotheek wordt gesloten. Ook wel marktrente.

depotrente
Rente die een bank vergoedt over het deel van de hypotheek dat nog niet is opgenomen, bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwbouwwoningen en bij verbouwingen.

E

eigendomsoverdracht

De overdracht van het eigendom van een onroerende zaak bij de notaris via een notariële akte en de inschrijving daarvan bij het kadaster.

eigenwoningforfait
Bedrag dat is afgeleid van de waarde van een woning en dat bij het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting geteld moet worden. Van dit bedrag mogen rente en kosten van (hypothecaire) geldleningen en erfpacht- en opstalcanons afgetrokken worden.

eigenwoningregeling
Belastingmaatregel die geldt voor een eigen woning die het hoofdverblijf is.

erfdienstbaarheid
Een zakelijk recht dat iemand anders dan de eigenaar kan hebben op een onroerende zaak. Bijvoorbeeld het recht van overpad: hier heeft een ander het recht om over de grond van de onroerende zaak te lopen.

erfpacht
Er is sprake van erfpacht als de grond waarop een woning staat in handen is van iemand anders dan de verkoper. De huiseigenaar moet betalen voor het gebruik van de grond.

executiewaarde
Bedrag dat een huis naar verwachting opbrengt als het gedwongen moet worden verkocht. Meestal ligt dat tussen de 75% en 90% van de vrije verkoopwaarde. Geldverstrekkers gebruiken de executiewaarde als één van de uitgangspunten bij het bepalen van het hypotheekbedrag.

F

financieringskosten
Kosten die gemaakt worden om de aankoop van een onroerende zaak te financieren, zoals de notariskosten voor de hypotheekakte, de taxatiekosten en de afsluitprovisie.

G

garantie Instituut Woningbouw (GIW)
Organisatie die (toekomstige) eigenaars een financiële en kwalitatieve waarborg biedt als een bouwbedrijf dat bij het GIW is aangesloten nalatig is of failliet gaat.

H

herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is voor de herbouw van een verzekerd gebouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming.

huishoudelijk reglement
Reglement waarin de regels staan waaraan een eigenaar van een appartementsrecht zich moet houden. Bijvoorbeeld bepalingen over geluidshinder en het houden van huisdieren.

huurbeding
Bepaling in de hypotheekakte die inhoudt dat de schuldenaar het betreffende pand niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de geldverstrekker.

hypotheek / hypotheken
Zekerheidsrecht van een geldverstrekker, om vóór andere schuldeisers zich te kunnen verhalen op de opbrengst van de woning. Hypotheek kan alleen gevestigd worden op een registergoed, zoals bijvoorbeeld een huis.

hypotheekakte
Notariële akte waarin de hypotheek en de daaraan verbonden voorwaarden zijn vastgelegd.

hypotheekgever
Degene die een onroerende zaak in onderpand geeft: de schuldenaar.

hypotheeknemer
Degene die geld uitleent en daarbij de onroerende zaak in onderpand heeft: de geldverstrekker.

I

inboedel

Alle spullen in een huis die niet aan het pand vastzitten, zoals servies, meubels en gordijnen.

J

jurisprudentie
Toegepast recht. Ook wel de rechtsopvatting van de rechterlijke macht die blijkt uit genomen beslissingen.

K

kadaster
Een openbaar register waarin alle transport- en hypotheekakten worden ingeschreven. De notaris regelt de inschrijving.

kavel
Perceel grond.

keuring, bouwtechnische

Inspectie van een huis om te onderzoeken wat de staat van onderhoud is, welke reparaties nodig zijn en hoeveel deze ongeveer zullen kosten. Ook wel aankoopkeuring genoemd.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
In beroep bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Indien u het niet met de reactie van de directie van de betrokken organisatie eens bent, bestaat de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) voor te leggen. Dit klachteninstituut behandelt geschillen op het gebied van onder meer hypotheken, verzekeringen en beurs- en effectenzaken (voor geschillen die betrekking hebben op een aanmelding bij het Bureau Krediet Registratie kunt u terecht bij een andere geschillencommissie, zie hiernaast).

In eerste instantie zal de Ombudsman Financiële Dienstverlening van het KiFiD bezien of bemiddeling nog mogelijk is. Indien de inspanningen van de Ombudsman geen resultaat hebben, kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het KiFiD.

Bij zaken met een financieel belang tot een bedrag van € 150.000 is de uitspraak van de geschillencommissie voor alle partijen bindend.

Ligt het belang tussen de € 150.000 en de € 1.000.000 dan is het advies niet bindend. Gaat de vordering het bedrag van € 1.000.000 te boven, dan is de commissie niet bevoegd. Houdt u er rekening mee dat u alleen bij het KiFiD in beroep kunt gaan nadat op uw klacht ook door de directie van de betrokken organisatie (niet naar uw tevredenheid) is gereageerd. Het geschil moet binnen drie maanden nadat de directie haar definitieve standpunt aan u kenbaar heeft gemaakt aan het KiFiD worden voorgelegd. Het KiFiD brengt u voor de behandeling van het geschil door de geschillencommissie

kosten in rekening. Meer informatie over het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening vindt u op de internetsite www.kifid.nl.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-fklacht ofwel 0900-355 22 48

koopovereenkomst, voorlopige

Afspraken tussen verkoper en koper van een huis over zaken als prijs, voorwaarden en oplevering. Meestal worden deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een contract.

kosten koper (k.k.)
Wanneer er achter de vraagprijs van een te koop aangeboden woning ‘kosten koper' (k.k.) staat vermeld, houdt dat in dat de koper naast de koopsom ook de overdrachtsbelasting en notariskosten moet betalen. Deze kosten zijn variabel, omdat ze afhankelijk zijn van de waarde van het te kopen huis. Daarnaast moet u rekening houden met kosten als makelaarscourtage.

krediethypotheek
Hypotheekvorm waarbij de geldnemer een kredietlimiet afspreekt met de geldverstrekker. Tot aan het maximale bedrag kan de geldnemer geld opnemen en aflossen. Alleen over het opgenomen bedrag is rente verschuldigd. Deze rente is variabel.

kwalitatieve verplichting
Rechten die anderen dan de koper en de verkoper kunnen hebben op een onroerende zaak.

L

levenhypotheek

Hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd rente en een premie voor een levensverzekering wordt betaald. Na afloop van de contractperiode lost de geldnemer met het opgebouwde kapitaal de hypotheek af.

levensverzekering
Verzekering die voor of op een bepaalde moment een eenmalig bedrag of periodieke bedragen uitkeert. Afhankelijk van de polis kan dit moment zijn als de verzekerde is overleden of juist als deze nog leeft. Een levensverzekering kan ook aan een hypotheek gekoppeld zijn.

lineaire hypotheek
Hypotheekvorm waarbij elke maand een vast bedrag wordt afgelost. In het begin zijn de woonlasten het hoogst. De rente wordt in de loop van de tijd minder.

looptijd
Contractperiode voor een hypotheek. Meestal is deze 30 jaar, maar korter of langer is vaak ook mogelijk.

M

meer- en minderwerk
De verrekening van de wijzigingen die tijdens de bouw zijn uitgevoerd ten opzichte van wat er bij de aanbesteding in het bestek en de bouwtekeningen was vastgelegd.

meerwaardehypotheek
Dit is een hypotheekvorm waarmee men een hogere hypotheek dan alleen op basis van inkomen kan krijgen zonder hogere maandlasten. De maximale hoofdsom is afhankelijk van inkomen en eigen geld. Met name geschikt voor mensen die een huis bewonen met overwaarde en groter willen gaan wonen.

minuutakte
Het oorspronkelijke exemplaar van een akte die door de notaris opgemaakt is en die bij hem blijft berusten.

missive
Aanschrijving: een schriftelijke mededeling van Burgemeester en Wethouders die een eigenaar verplicht om bepaalde voorzieningen aan zijn onroerende zaak te treffen of gebreken te herstellen.

N

nationale hypotheek garantie
De overheid bevordert het eigenwoningbezit. Dat doet zij onder andere door middel van de Nationale HypotheekGarantie (NHG). De NHG wordt verleend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Indien u kiest voor een hypotheek met NHG, betaalt u aan het Waarborgfonds als bijdrage 0,4% van het hypotheekbedrag (tarief 2007). Wanneer u niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen en uw huis gedwongen moet verkopen, wordt een eventueel verlies door het Waarborgfonds aan de bank betaald. In dat geval treft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen een betalingsregeling met u om dat bedrag terug te ontvangen. Aangezien NHG de bank extra zekerheid biedt, wordt door de bank een aantrekkelijke korting op de hypotheekrente gegeven. Hypotheken met NHG zijn aan een maximum gebonden.

notariële akte
Akte opgemaakt door notaris.

O

onderaannemer

Aannemer die in opdracht van een hoofdaannemer een onderdeel van een bouwwerk uitvoert.

onderhandse akte
Akte die niet door een notaris is opgemaakt, bijvoorbeeld de koopakte die door een makelaar is opgemaakt.

onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
De marktwaarde van een woning. Dit is ook wel de prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, op de meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding.

onderzetting
Hypotheek: het zekerheidsrecht van een geldverstrekker om vóór andere schuldeisers zich te kunnen verhalen op de opbrengst van de woning. Een hypotheek kan alleen gevestigd worden op een registergoed, zoals bijvoorbeeld een huis.

onroerende zaakbelasting
Gemeentelijke belasting die aan eigenaren, gebruikers en huurders wordt opgelegd. Deze belasting is gerelateerd aan de waarde van het object in het economisch verkeer. Huurders betalen het gebruikersdeel, eigenaren betalen zowel het gebruikersdeel als het eigenarendeel.

ontbindende voorwaarde
Voorwaarde in een koopakte, waarbij gesteld wordt dat de koop kan worden ontbonden als de koper bijvoorbeeld zijn financiering niet rond krijgt, of als er bij een bouwkundige keuring ernstige constructiegebreken geconstateerd worden.

opstal
De bouwmaterialen en de constructie van een huis plus alle materialen die aan het pand vastzitten. Ook een schuur en een garage horen bij de opstal.

opstalverzekering
Verzekering van een gebouw met eventuele bijgebouwen tegen onder andere brand- en stormschade.

optie
Afspraak waarbij de verkoper de koper bedenktijd geeft en tussentijds niet met andere belangstellenden onderhandelt. Duurt meestal een paar dagen.

overbruggingskrediet
Een financiering via de geldverstrekker voor een geldnemer die tijdelijk eigenaar is van twee huizen, bijvoorbeeld als het nieuwe huis al gekocht is terwijl het oude nog verkocht moet worden. Als het oude huis verkocht is, loopt de financiering af. Het krediet wordt afgelost uit de overwaarde van het oude huis.

overdracht
Levering van een onroerende zaak door inschrijving van de akte van overdracht bij het kadaster.

overdrachtsbelasting

Belasting die wordt geheven bij de overdracht van onroerende zaken die in Nederland liggen. Deze belasting bedraagt 6% van de koopsom.

overlijdensrisicoverzekering
Verzekering die het hypotheekbedrag (deels) dekt als de verzekerde voor het einde van de looptijd overlijdt. Met de uitkering kunnen de nabestaanden (een deel van) de leensom terugbetalen.

overwaarde
De extra financiële ruimte die ontstaat doordat de marktwaarde van een huis hoger ligt dan de oorspronkelijke koopsom en/of doordat een deel van de hypotheek is afgelost.

P

perceel
Een onroerende zaak, bijvoorbeeld een stuk grond of een pand.

planschade
Schade die de eigenaar van een onroerende zaak kan lijden als een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt.

precariobelasting

Gemeentelijke belasting voor voorwerpen onder, op of boven gemeenschappelijke grond of water. Bijvoorbeeld een erker boven de straat.

premiedepot

Een geblokkeerde spaarrekening waaruit premies worden gestort voor de levensverzekering van een spaar- of levenhypotheek. Alleen mogelijk met eigen geld. preventief onderhoud Onderhoud dat toekomstige gebreken voorkomt.

R

recht van opstal
Een beperkt zakelijk recht om in, op of boven de onroerende zaak van iemand anders gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen.

recht van parate executie
Recht van de hypotheekhouder van een eerste hypotheek om de verbonden zaak te laten verkopen als de hypotheekgever zijn verplichtingen niet nakomt.

reinigingsheffing
Gemeentelijke heffing voor het ophalen en verwerken van huisvuil.

rente, effectieve
Geeft de werkelijke lasten van een hypotheek weer. In de berekening zijn alle kosten, de fiscale gevolgen en de betaalfrequentie meegenomen. Op basis hiervan kunt u hypotheken vergelijken.

rente, variabele
Rentepercentage voor een hypotheek dat mee varieert met de rentestand op de geldmarkt.

rentevaste periode
Een door de geldverstrekker en de koper afgesproken termijn waarbinnen de rente vastligt. Deze periode ligt tussen de één en de dertig jaar.

renteverlies tijdens de bouw
Financieringskosten van termijnbetalingen voor bouw- en grondkosten gedurende de bouw tot het moment van gereedkoming.

renvooi
Lijst van symbolen en hun betekenis bij een bouwtekening.

royement, Akte van
Met een akte van royement wordt een hypotheek die is afgelost, doorgehaald in het hypothekenregister van het kadaster.

ruilverkaveling
Samenvoeging van het grondeigendom van verschillende eigenaren, gevolgd door een nieuwe verdeling. Bedoeld om grondversnippering tegen te gaan.

S

schoonheidscommissie (welstandscommissie)
Commissie die door de gemeenteraad is aangewezen en die advies uitbrengt over de esthetische kant van een bouwwerk. De commissie beoordeelt alleen het uiterlijk en de ligging, en niet de constructie.

servicekosten
Kosten die betaald worden voor gemeenschappelijke zaken in een appartementsgebouw, zoals de opstalverzekering, de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten en een reservering voor groot onderhoud.

servituut
Een zakelijk recht dat een ander dan de eigenaar kan hebben op een onroerende zaak. Bijvoorbeeld de erfdienstbaarheid van recht van overpad.

sleutelklaar
Woning die geheel afgebouwd is en zo betrokken kan worden.

sleutelverklaring
Regeling tussen de koper en de verkoper van een onroerende zaak, waarbij afgesproken wordt dat de koper het feitelijk gebruik van de woning al krijgt vóór de juridische levering heeft plaatsgevonden, dit onder uitdrukkelijke voorwaarden.

sociale koopsector
Koopwoningen die door de overheid gesubsidieerd zijn.

sociale woningbouw
Woningen voor minder draagkrachtigen met overheidssubsidie.

spaarhypotheek
Hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd rente wordt betaald, plus een premie voor een levensverzekering (geen aflossing). Aan het eind lost de geldnemer in één keer af met het opgebouwde kapitaal. Dit tegoed is gegarandeerd genoeg voor de aflossing. De rentevergoeding op de verzekering is gelijk aan het rentepercentage wat betaald wordt op de hypotheek.

splitsingsvergunning

Vergunning die nodig is voor de splitsing in appartementsrechten.

stadsverwarming

Verwarmingssysteem waarbij warmte en soms ook warm water met een buizenstelsel vanuit een centraal punt naar de woningen in een wijk wordt gebracht. De woningen hebben dan geen eigen cv-ketel. stichtingskosten Het totaal aan kosten voor de koop van een nieuwbouwwoning.

Wat is de Starterslening?

De Starterslening is een lening die het verschil overbrugt tussen de totale aankoopkosten van uw nieuwe woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen op basis van uw inkomen en volgens de regels van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
De financiering van uw nieuwe woning bestaat dan uit een normale (eerste) hypotheek  aangevuld met de Starterslening.

streekplan
Provinciaal plan dat in hoofdlijnen de toekomstige ontwikkelingen beschrijft in de ruimtelijke ordening van (een deel van) de provincie.

structuurplan
Een plan dat door de gemeenteraad is opgesteld, waarin de hoofdlijnen staan van toekomstige ontwikkelingen binnen een gemeente.

successierechten
Een belasting op bezit dat door overlijden of schenken wordt overgedragen. De nieuwe eigenaar betaalt deze belasting.

T

taxatie

Waardebepaling van een woning door een makelaar. Is vaak nodig voor het verkrijgen van een hypotheek of overbruggingsfinanciering. Bij een taxatie wordt zowel gekeken naar de woning zelf als naar de omgeving.

tophypotheek

Hypotheek waarvan het bedrag gelijk is aan de executiewaarde van de woning. De top- extra- hypotheek ligt hoger dan de executiewaarde van de woning.

transport
De overdracht van het eigendom of het gebruiksrecht van een onroerende zaak. Het transport vindt plaats door middel van een notariële akte.

transportakte
De notariële akte die de overdracht van het eigendom van de onroerende zaak naar een nieuwe eigenaar regelt. Ook wel eigendomsoverdracht.

U

utiliteitsgebouw
Een gebouw met een maatschappelijk doel, bijvoorbeeld een school en een ziekenhuis. Ook fabrieken en kantoren zijn utiliteitsgebouwen.

V

variabele rente
Rentepercentage voor een hypotheek dat mee varieert met de rentestand op de geldmarkt.

vereniging Eigen Huis
Consumentorganisatie voor (toekomstige) eigenaars van woningen.

vereniging van Eigenaren (VVE)
Wie eigenaar is van een appartement is lid van een Vereniging van Eigenaren (VVE). Deze vereniging ontstaat na de kadastrale splitsing in appartementsrechten. Een VVE behartigt de gezamenlijke belangen van de eigenaren en kan zorgen voor groot onderhoud en schoonmaak, en bepaalt de hoogte van de servicekosten. Als er sprake is van een ?slapende? VVE worden geen servicekosten betaald en wordt er ook niet vergaderd.

verkoopwaarde, vrije
De marktwaarde van een woning in onbewoonde staat. vernieuwbouw Een woning zodanig renoveren dat de kwaliteit vergelijkbaar is met die van een nieuwbouwwoning.

vervroegde aflossing
Het geheel of gedeeltelijk aflossen van een lening voordat de volledige termijn is verstreken waarvoor de lening is aangegaan.

verwervingskosten
De prijs die men voor een onroerende zaak moet betalen.

vierde nota ruimtelijke ordening extra (VINEX)

Een nota waarin de rijksoverheid de inrichting en het beheer van ruimte regelt. Tot 2005 zullen circa 650.000 woningen gebouwd worden in speciaal daarvoor aangewezen locaties dichtbij de grote steden: Vinex-locaties.

Voorlopige teruggaaf
Uw belastingvoordeel kan, als u dat wilt, maandelijks door de Belastingdienst op uw rekening worden overgemaakt.
U kunt dit aanvragen met behulp van het ‘formulier Voorlopige teruggaaf', dat u bij de Belastingdienst kunt bestellen. De Belastingdienst moet uw aanvraag wel goedkeuren. 

vrij op naam (v.o.n.)
Financierings- en aankoopkosten die u moet betalen als u een nieuwbouwhuis koopt. Meestal bedragen deze 6% van de koopsom.

vrije vestiging
Mogelijkheid om een woning in gebruik te nemen zonder dat daarvoor een vergunning vereist is.

W

waarborgsom
Een bedrag dat de koper van een huis bij de notaris stort na het tekenen van de voorlopige koopakte en vóór de eigendomsoverdracht. Meestal 10% van de koopsom.

wegneemrecht
Het recht van een huurder om uit een woning weg te nemen wat op zijn kosten is aangebracht, mits hij dat doet zonder beschadigingen te veroorzaken.

wet waardering onroerende zaken (WOZ)
Deze wet zorgt voor een uniforme waardering van onroerende zaken. Eens in de vier jaar wordt de waarde door de gemeente vastgesteld. Deze dient als uitgangspunt voor de onroerende zaakbelasting, de wateromslag en het eigenwoningforfait.

wet voorkeursrecht gemeenten

Deze wet houdt in dat een verkoper zijn onroerende zaak eerst aan de gemeente te koop aan moet bieden. Een gemeente kan een voorkeursrecht vestigen op een onroerende zaak als die in het kader van het ruimtelijk beleid zou moeten worden aangekocht.

Wet Financieel Toezicht (Wft)
De Wet Financieel Toezicht (Wft) is sinds 1 januari 2007 in werking getreden. In deze wet zijn diverse wetten opgenomen, zoals de Wet financiële dienstverlening (die sinds 1 januari 2006 deels in werking was getreden). In de Wft zijn regels opgenomen omtrent de kwaliteit van de financiële dienstverlening. Het gaat hierbij om de kwaliteit van de informatieverstrekking en de kwaliteit van de financiële dienstverlener. Bij de informatieverstrekking gaat het onder andere om niet-misleidende reclame en zorgvuldige advisering. Een financieel dienstverlener moet onder andere deskundig en betrouwbaar zijn. Als consument hebt u een eigen verantwoordelijkheid bij de aanschaf van financiële producten, maar u moet dan wel een goed oordeel kunnen vormen over het financiële product. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zien er op toe