CDFD adviseert ministerie over Wft-Module Pensioenverzekeringen

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft het definitieve advies over de uitwerking van de nieuwe Wft-Module Pensioenverzekeringen aangeboden aan het ministerie van Financiën.

Met deze nieuwe module worden de deskundigheidseisen van pensioenadvisering voor zover gereguleerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) aangescherpt. Het advies van het CDFD volgt na een uitgebreide consultatie van de markt. 

In het aangeboden advies heeft het CDFD de toetstermen van de nieuwe Wft-Module Pensioenverzekeringen uitgewerkt. Het advies borduurt voort op de uitgangspunten en eindtermen, die in december 2010 door het CDFD zijn geadviseerd aan het ministerie van Financiën en door het ministerie vervolgens zijn bevestigd in januari 2011. Omdat de opzet en inrichting van deze nieuwe module in vergelijking met andere Wft-Modulen afwijkt, gaat het College in het advies in op de nieuwe eisen aan examens en exameninstituten. Aan de hand van de toetstermen kunnen exameninstituten hun examens opstellen en opleidingsinstanties hun onderwijsprogramma’s voorbereiden. In de aangeboden toetstermen zijn de uitkomsten van de consultatie verwerkt.

De uitwerking en toetstermen van de Wft-Module Pensioenverzekeringen zijn in april geconsulteerd. Aan de hand van dertien ontvangen reacties is het definitieve advies opgesteld

Bron: CDFD, 28-06-2011