Verschuiving pensioenrisico naar werknemer en volgende generatie

Het pensioenakkoord dat vlak voor Prinsjesdag het licht zag, veroorzaakt een verschuiving van het pensioenrisico van werkgever naar werknemer. Ook wordt een groter beroep gedaan op de solidariteit tussen de verschillende generaties. Deze ‘pijnpunten’ signaleert de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) in haar PensioenHerfstStatement.

De NOPD geeft in het PensioenHerfstStatement een overzicht van de veranderingen die invoering van het pensioenakkoord met zich mee brengt. Hierin vraagt de NOPD aandacht voor de gevolgen voor werknemers en jongere generaties.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de pensioenpremie voor werkgevers niet verder mag stijgen. Dit betekent dat wanneer het economisch tegenzit en er te weinig pensioenkapitaal aanwezig is bij de uitvoerder, de werkgever niet hoeft bij te betalen. Het gevolg is dat de pensioenuitkeringen omlaag zullen gaan.

Daarnaast waarschuwt de NOPD voor het aanpassen van het financieel toetsingkader. Het wordt hiermee voor pensioenfondsen mogelijk om toekomstige rendementen en tegenvallers op te vangen binnen een tijdsspanne van 10 jaar. Zolang de rendementen goed zijn is er niets aan de hand, maar bij tegenvallende resultaten zullen toekomstige generaties daarvan de dupe worden.

Over de NOPD
De Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) richt zich op professionalisering van het pensioenkennisgebied, op certificering van de pensioendeskundigen, op positionering én op doorontwikkeling van de professie. De NOPD verzamelt en wisselt kennis uit over pensioen (in de meeste ruime zin) op zowel nationaal als internationaal terrein.

BRON: EUFIN