Pensioenbenchmark: Maar 2% pensioenregelingen Regeerakkoord-proof

De Pensioenbenchmark toont aan dat begin 2012 nagenoeg alle pensioenregelingen nog een pensioenleeftijd van 65 jaar hebben. Per 1 januari 2014 zal de pensioenrichtleeftijd worden verhoogd naar 67 jaar.

Voor bijna acht op de tien regelingen geldt dat het opbouwpercentage hoger is dan wordt voorgesteld in het Regeerakkoord (1,75% middelloon). Voor een groot aantal pensioenregelingen geldt dat zij in het kader van de afschaffing van VUT en prepensioen de budgettaire ruimte hebben benut voor het verhogen van dit opbouwpercentage.

Ook de beperking van het maximum pensioengevend salaris tot € 100.000 zal voor met name regelingen bij ondernemingen gelden dat de pensioenregeling zal moeten worden gewijzigd. In bedrijfstakregelingen is veelal sprake van een salarisgrens voor de opbouw.

Per saldo verwachten wij dat het regeerakkoord een grote impact zal hebben op pensioenregelingen in Nederland: slechts 2% van de pensioenregelingen zal naar verwachting vallen binnen de fiscale kaders zoals nu voorgesteld in het regeerakkoord. Sociale partners kunnen de ontstane ruimte in de benodigde financiering voor de jaarlijkse pensioenopbouw benutten om de indexatiezekerheid van de pensioenen te verbeteren. De mate waarin dit gebeurt, is mede bepalend voor de effecten die de benodigde wijzigingen hebben op de jaarrekening van ondernemingen (zowel onder IAS19 en ASC715, als de Nederlandse RJ271).

DC-regelingen: ook aanpassen
Hoewel in het Regeerakkoord expliciet gesproken wordt over aanpassing van het fiscale kader voor middelloonregelingen, wijzen wij erop dat de beperkingen ook van invloed zullen zijn op de beschikbare premie regelingen. In het verlengde van de hierboven genoemde aanpassingen, zullen ook de premiestaffels voor deze regelingen aangepast moeten worden.

De Towers Watson Pensioenbenchmark
De Pensioenbenchmark van Towers Watson wordt jaarlijks samengesteld op basis van pensioengegevens van circa 200 pensioenregelingen in Nederland. De Pensioenbenchmark geeft inzicht in de inhoud van de pensioenregeling, financiering en toeslagverlening. De Pensioenbenchmark geeft daarmee een goed inzicht in de Nederlandse pensioensituatie.

BRON: EUFIN.NL