Dijsselbloem wil ook provisieverbod voor beleggingsondernemingen

Omdat een verbod op Europees niveau (op korte termijn) niet haalbaar blijkt, heeft minister Dijsselbloem besloten om – in navolging van het provisieverbod voor financiële dienstverleners dat per 1 januari 2013 van kracht is geworden - nationaal stappen te zetten om provisies voor beleggingsondernemingen te verbieden.

Momenteel kunnen provisies van o.a. aanbieders van financiële instrumenten (zoals beleggingsfondsen en gestructureerde producten) er voor zorgen dat de beleggingsonderneming zich in haar dienstverlening laat leiden door andere belangen dan het klantbelang. Alleen het transparant maken van provisies zorgt er niet voor dat deze ongewenste prikkels verdwijnen. Daarom heb ik besloten om zowel het ontvangen als verstrekken van alle provisies van en aan derden te verbieden. Ik ga dit doen bij de beleggingsdiensten (individueel) vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only dienstverlening. Hoewel bij execution only dienstverlening minder sprake is van eventuele sturing door provisies omdat de klant zelf(standig) kiest voor aan- en verkoop van financiële instrumenten, kan de selectie van fondsen die wordt aangeboden aan deze klanten wel (mede) bepaald zijn op basis van provisies. Ook bij execution only dienstverlening kunnen provisies dus zorgen voor een prikkel om producten te selecteren op basis van de hoogste vergoeding. Daarnaast kan het uitzonderen van één van de genoemde vormen van dienstverlening, zoals execution only, leiden tot een ongewenst waterbedeffect waarbij voor beleggingsondernemingen een prikkel kan ontstaan om klanten richting het bedieningsconcept te sturen waarvoor nog provisies mogen worden ontvangen. Dit terwijl deze klanten wellicht juist behoefte hebben aan een ander bedieningsconcept zoals advies. Net als bij het provisieverbod voor financiële dienstverleners, betaalt de klant straks zelf direct voor de dienstverlening die hij ontvangt en verdwijnt het risico dat de beleggingsonderneming vanwege de provisie niet in het belang van de klant handelt. De klant centraal dus, zoals het hoort. Bovendien maakt directe beloning de kosten van beleggingsdienstverlening inzichtelijker voor de klant en wordt de beleggingsonderneming beter in staat gesteld om de onafhankelijkheid richting de klant aan te tonen. Het provisieverbod voor beleggingsondernemingen zal deel uitmaken van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2014. Dit besluit wordt begin april geconsulteerd en zal naar verwachting in werking treden per 1 januari 2014. BRON: EUFIN.NL