Algemene informatie

Een werknemerspensioen is een aanspraak op periodieke uitkeringen waarvan de opbouw gerelateerd is aan het verrichten van arbeid. Het pensioen is een aanvulling op de wettelijk geregelde uitkeringen. Het pensioen is niet op een wettelijke regeling gebaseerd maar op de (collectieve) arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer(s). Het aanvullende karakter blijkt uit het feit dat bij berekening van de hoogte van het pensioen rekening wordt gehouden met andere inkomsten. Zo wordt een uitkering krachtens een ouderdomspensioen verstrekt als aanvulling op de AOW. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op een uitkering krachtens de WAO. En bij een nabestaandenpensioen vormt de uitkering voor de begunstigde nabestaande een aanvulling op een eventuele uitkering krachtens de ANW.

Zoals gezegd vloeit een pensioenregeling niet uit de wet voort. Wel worden aan pensioenregelingen door de wet bepaalde eisen gesteld. Deze hebben enerzijds betrekking op de fiscale behandeling van de pensioenen en anderzijds op de waarborging dat het pensioen te zijner tijd ook daadwerkelijk tot uitkering zal komen.